The Rev. Thomas Kortus, February 5, Matthew 5: 13-20