The Rev. Thomas Kortus, February 19, 2017,  Matthew 5:38-48