The Rev. Thomas Kortus, February 12, 2017, Matthew 5: 21-30